054-530-7226

תקנות התעבורה מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב (הוראת שעה) התשס"ה-2005 1

תקנות התעבורה מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב (הוראת שעה) התשס"ה-2005 1

בתוקף סמכותי לפי סעיף 69א(ד) לפקודת התעבורה, לאחר התייעצות עם שר התחבורה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. מסירת מידע בדבר מספר נקודות לחיוב

(א) דרך אחרת למתן מידע כאמור בסעיף 68א(ד) לפקודה היא קבלת מידע קולי ממוחשב בטלפון בדבר מספר הנקודות שבהן יחויב בשל הרשעתו באותה עבירה.

(ב) מספר הטלפון לקבלת המידע כאמור יצוין על גבי הודעת תשלום הקנס.

2. פרסום מספר הטלפון לקבלת המידע

מספר הטלפון לקבלת המידע כאמור יצוין במודעה בשני עיתונים יומיים בשפה העברית ובעיתון יומי אחד בשפה העברית, במודעה שתפורסם בתוך שבוע מיום אישור תקנות אלה בידי ועדת הכלכלה של הכנסת; מספר הטלפון האמור יפורסם גם באתרי האינטרנט של המשרד לביטחון הפנים ושל משרד התחבורה.

3. תוקף

תוקפן של תקנות אלה עד ליום ג' באייר התשס"ו (1 במאי 2006).