054-530-7226

תקנות התעבורה (פטור מהחזקה ומשימוש באפוד זוהר), התשס"ז-2007 1

תקנות התעבורה (פטור מהחזקה ומשימוש באפוד זוהר), התשס"ז-2007 1

בתוקף סמכותי לפי סעיף 65ב(ד) לפקודת התעבורה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. פטור מחובת החזקת אפוד זוהר

החובה להחזיק אפוד זוהר ברכב מנועי, לא תחול על רכב מנועי מהסוגים האלה:

(1) רכב של צבא הגנה לישראל המצוי באחסנה לצורכי חירום;

(2) רכב של צבא הגנה לישראל אשר על פי פקודות הצבא אינו רשאי לנוע אלא בתחומי מחנות הצבא.

2. פטור מחובת לבישת אפוד זוהר

הנוהג ברכב מנועי שבשימוש צבא הגנה לישראל, אשר ממלא תפקיד רשמי בפועל במסגרת פעילות מבצעית או אימונים לפעילות כאמור, לא תחול עליו החובה ללבוש אפוד זוהר בעת יציאה או ירידה מהרכב האמור בדרך שאינה דרך עירונית, אם לדעת מפקד הפעילות כאמור היה בלבישתו כדי להפריע או למנוע את מילוי התפקיד.