054-530-7226

תקנות התעבורה (שמירת דיסקת טכוגרף והגשתה לבית המשפט), התשס"ז-2007 1

תקנות התעבורה (שמירת דיסקת טכוגרף והגשתה לבית המשפט), התשס"ז-2007 1

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27ג(ב) לפקודת התעבורה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות

בתקנות אלה –

"דיסקה" – כמשמעותה בתקנה 364ד לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;

"תובע" – כמשמעותו בסעיפים 11 ו-12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי), או תובע צבאי כמשמעותו בסעיף 181 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;

"תעודת עובד הציבור" – כמשמעותה בסעיף 23 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971.

2. סימון, שמירה והחזקה של דיסקה

(א) תפס שוטר דיסקה, יציין על גבי הדיסקה את תאריך התפיסה ואת מספרו האישי; לאחר התפיסה והסימון יכניס השוטר את הדיסקה למעטפה (להלן – המעטפה), יסגור אותה ויאשר בחתימתו את מועד תפיסתה של הדיסקה, סימונה והכנסתה למעטפה.

(ב) הדיסקה תישמר במעטפה שתוצמד לתיק החקירה והיא תהווה חלק ממנו.

(ג) ניתן, באישור בכתב של קצין משטרה או תובע, לפי העניין, למסור את המעטפה לאדם אחר, אף אם אינו שוטר או תובע, לצורך הליך פלילי לרבות לצורך חקירה.

(ד) נאשם או סניגור שנמסרה לו דיסקה לצורך ניהול הגנה, יחתום על טופס כאמור בתוספת, שבו יתחייב לא לעשות כל שינוי בדיסקה, ולהחזירה במצב שבו קיבל אותה.

(ה) נפתחה מעטפה בידי שוטר או תובע לצורך מילוי תפקידו, יציין השוטר או התובע בכתב את נסיבות פתיחת המעטפה, מועד הפתיחה ותכליתה, ואת המועד, המקום ונסיבות נוספות, אם ישנן, של החזרת הדיסקה למעטפה.

3. הגשת דיסקה לבית המשפט

(א) דיסקה תוגש לבית המשפט בצירוף תעודת עובד הציבור שיאושר בה –

(1) כי הדיסקה נשמרה והוחזקה באופן האמור בתקנה 2;

(2) כי לא נעשה בה כל שינוי כאמור בסעיף 27 ג(א) לפקודה.

(ב) תעודת עובד הציבור יכול שתוכן עד לשלב של בירור האשמה כאמור בסימן ה' לפרק ה' לחוק סדר הדין הפלילי; ואולם אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכות הנאשם או אדם אחר המנוי בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי לעיין בתעודה במהלך עיון בחומר חקירה לפי הסעיף האמור, אם ביקש זאת מראש.

(ג) אין בהוראת תקנה זו כדי לגרוע מהאפשרות להביא לעדות את מי שביצע פעולה כאמור בתקנה 2, גם אם לא ניתנה לגביה תעודת עובד הציבור.

4. תחילה

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 2(ד))

טופס

אני החתום מטה ……………… מס' זהות ………….. מצהיר כי קיבלתי את

הדיסקה לצורך ניהול תיק מס' ……………………… שבו אני נאשם/ שבו נאשם מרשי …………….. מס' זהות …………………………………………

אני מתחייב להחזיר את הדיסקה עד יום …………….  כפי שקיבלתי אותה, ולא לעשות בה כל שינוי, השמטה או הוספה. אני מודע כי אם אפר את התחייבותי זו אני צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

………………..                                                                 …………………………

  תאריך                                                                                חתימה

____________________________

1 ק"ת תשס"ז, 1094.